Antropoloģijas termini latviešu valodā - A

Atpakaļ uz kopējo sarakstu

A
aborigēni antrop. Kādas zemes vai teritorijas pirmiedzīvotāji.
acefāls Tāds, kam nav galvas. a. sabiedrība antrop. Tāda sabiedrība, kam nav centralizētas politiskās varas nesēja.
adoptēt antrop. Pieņemt ģimenē citu vecāku bērnu, kuru tad parasti audzina kā savējo.
afinitāte antrop. Svainība, laulības rezultātā izveidojušās radniecības attiecības starp divām grupām; atšķirīgas no asinsradniecības saitēm jeb lineārās radniecības. sal. alianse.
afrikānistika antrop. Zinātne par Āfrikas zemju valodām un kultūru.
agnāti 1. Romiešu tiesībās: visi viena namtura (patria potestas) varai pakļautie. 2. antrop. Vīriešu dzimuma senča abu dzimumu pēcnācēji pa vīriešu līniju.
akulturācija antrop. 1. Atšķirīgu, saskarsmē nonākušu kultūru savstarpēja piemērošanās un asimilēšanās. 2. Pirmsindustriālo tautu asimilēšanās eiropiešu un amerikāņu kultūrās.
alianse antrop. Savienība, kāda starp sociālām grupām nodibinās atkārtotu savstarpēju laulību rezultātā. sal. afinitāte.
allopātija antrop. Rietumos valdošā ārstniecības tradīcija, saskaņā ar kuru terapijā izmantojamas vielas, kas izsauc slimības cēloņa izraisītajām sekām pretēju iedarbību. sal. homeopātija.
ambilineārs Tāds, kas attiecas uz divām līnijām. a. radniecība antrop. Radniecības atzīšana, skaitot izcelsmi gan pa sieviešu, gan pa vīriešu līniju. Sal.unilineāls.
ambilokāls Tāds, kas attiecas uz divām vietām. a. dzīvesvieta antrop. Paraža, saskaņā ar kuru jaunais pāris pēc laulībām var apmesties vai nu pie vīra vai pie sievas vecākiem vai to tuvumā. sal. neolokāls, virilokāls, uksorilokāls.
amerikānistika antrop. 1. Pirmskolumba Amerikas kultūras pētniecība. 2. Zinātne par Ziemeļamerikas valodu un literatūru.
amitāts antrop. Paraža, saskaņā ar kuru tēvamāsai pret brāļabērniem ir īpaši pienākumi un rituālas saistības - kad tie piedzimuši, kad sasnieguši pubertāti un kad stājas laulībā. Sal. avunkulāts.
amoks antrop. Psihisku traucējumu paveids - nomāktības un noslēgtības periodam seko trakošana un agresīva rīcība; visbiežāk sastopams Malajā, Indonēzijā un Jaungvinejā.
amulets antrop. Neliels uz ķermeņa nēsājams priekšmets, kurš saskaņā ar maģisko pasaules uzskatu pasargā tā nēsātāju.
anahronisms antrop. 1. Novecojies uzskats vai paraža. 2. Kāda vēsturiska laikmeta notikumu un parādību kļūdaina attiecināšana uz citu laikmetu.
androcentrisms antrop. Sliecība skaidrot lietas un parādības no vīriešu skatapunkta, neievērojot sieviešu skatījumu uz tām. sal. feminisms.
animālisms antrop. Dzīvnieku kā senču vai kā sargātājgaru pielūgsme; a. raksturīgs mednieku sabiedrībām.
animātisms antrop. Ticība visu lietu dzīvumam, animisma agrīnā forma.
animisms antrop. Dvēseles piedēvēšana objektiem un parādībām dabā.
anizogāmija antrop. Laulības starp cilvēkiem ar atšķirīgu sabiedrisko stāvokli vai statusu. sal. izogāmija, hipergāmija, hipogāmija.
antropofāgija antrop. Cilvēku ēšana, kanibālisms.
antropoģenēze antrop. Cilvēka izcelšanās un attīstība kā zinātniskas izpētes joma.
antropoīdi antrop. Cilvēkveidīgie pērtiķi.
antropoloģija 1. Kultūrantropoloģija Kultūru un sabiedrību salīdzinoša pētniecība; etnoloģijas apzīmējums ASV. 2. Sociālantropoloģija Salīdzinoši pētījumi par sociālo struktūru dažādās, visbiežāk tradicionālās sabiedrībās, parasti raksturojot nelielu kopienu; Lielbritānijā - sinonīms etnoloģijai. 3.Bioloģiskā jeb fiziskā a. Dabaszinātņu nozare, kas pēti cilvēku sugas izcelšanos, attīstību un variācijas.
antropometrija antrop. Bioloģiskās antropoloģijas metode, cilvēka ķermeņa formu variāciju pētīšana ar standartizētiem mērījumu paņēmieniem .
antropomorfisms antrop. Cilvēciska izskata un uzvedības piedēvēšana lietām, parādībām vai mītiskām būtnēm.
antropomorfs Cilvēkveidīgs.
anthropos [gr.] Cilvēks.
artefakts antrop. Cilvēka darināts priekšmets.
asimilācija antrop. Indivīdu vai grupu pakāpeniska piemērošanās, pārņemot kādā sabiedrībā valdošās kultūras un sociālās dzīves iezīmes, iekļaujoties tajā.
asociācija antrop. Apvienība; tādu cilvēku grupa, kuri apvienojas kopīgai darbībai, kopīgu interešu vai mērķu vadīti; dominējošais organizācijas paveids mūsdienu industriālajā sabiedrībā.
auls [a-uls] antrop. Ciemats, apdzīvota vieta (Vidusāzijā, Kaukāzā).
australīdi antrop. Pirmatnēja etniska grupa, pie kuras pieder arī Austrālijas aborigēni.
australopitēks antrop. Cilvēkveidīgs pērtiķis, kura atliekas atrastas Āfrikā; hominīdu dzimtas ģints.
autoetnogrāfija antrop. Antropoloģisks pētījums par kādu sociokulturālu sistēmu tajā pašā sabiedrībā, pie kuras pieder pētnieks.
autohtons antrop. Tāds, kas nācis no tās pašas zemes, veidojies tajā pašā vietā.
autonīms antrop. Vārds, kādā cilvēku sauc neatkarīgi no viņa attiecībām ar citiem. sal. teknonīmija, nekronīms, patronīms.
avunkulāts antrop. Paraža (senajiem ģermāņiem, senajiem grieķiem un dažām citām tautām), saskaņā ar kuru mātesbrālim ir par saviem māsasbērniem jārūpējas vairāk nekā par paša bērniem; īpaši ciešas attiecības saista mātesbrāli un māsasdēlu. Sal.amitāts, nepotisms.
avunkulokāls antrop. Tāds, kas atrodas mātesbrāļa tuvumā. a. dzīvesvieta antrop. Paraža matrilineārās sabiedrībās, saskaņā ar kuru laulātie apmetas pie vīra mātes brāļa. sal. virilokāls, uksorilokāls.

Atpakaļ uz kopējo sarakstu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License