Antropoloģijas termini latviešu valodā - D

Atpakaļ uz kopējo sarakstu

D
dēms antrop. Cilvēku grupa, kuri kaut kādā nozīmē uzskatāmi par vienu veselumu; cilvēki, kurus vieno kopīga izcelsme, kopīgi apdzīvota teritorija un/vai paraža slēgt laulības savā starpā. sk. endogāmija, preferents.
denominācija antrop. Organizēta reliģisko draudžu kopa.
dervišs antrop. Musulmaņu mūks [???]
deskriptīvs Aprakstošs, nosaucošs. d. radniecības terminoloģija antrop. Tāda radniecības saišu apzīmēšanas kārtība, kas nošķir lineāros radiniekus un kolaterālos radiniekus, kā arī ego radiniekus no tēva un radiniekus no mātes puses. sal. klasifikators.
diahronisks Tāds, kam ir noteikts ilgums, tāds, kas pastāv noteiktu laiku.
d. pētījums antrop. Pētījums, kurā ievērotas tā priekšmeta izmaiņas laikā. sal. sinhronisks.
difūzija antrop. Noteiktas kultūras iezīmju izplatība telpā migrācijas vai kultūru saskares gaitā.
difuzionisms antrop. 19.un 20.gs. mijā diskusijā ar evolucionisma piekritējiem radusies teorija, saskaņā ar kuru kultūras elementi radušies tikai dažviet vai pat vienviet pasaulē un izplatījušies difūzijas ceļā. Sal. akulturācija.
dinastija antrop. 1. Valdnieki, kas cēlušies no vienas un tās pašas dzimtas vai pēcnācēju līnijas un tronī nomaina cits citu. 2. Dzimta vai grupa, kas ir pie varas vairākās paaudzēs.
divinācija antrop. 1. Informācijas (par kādu noziegumu, strīdu vai nākotnes notikumu) iegūšana ar maģijas paņēmienu (zīmju skaidrošanas, garu izsaukšanas, orākulu) starpniecību . 2. Nākotnes notikumu pareģošana vai okultu zinību atklāšana ar zīmju tulkošanas vai kāda pārdabiska spēka starpniecību.
domēne antrop. 1. Kāda valdījumā vai kontrolē esoša teritorija. 2. Darbības vai rūpju lauks; joma.
domīnija antrop. 1. Noteiktai ietekmei vai kontrolei pakļauta joma vai teritorija. 2. Kāda no Britu Sadraudzības zemēm, kam ir sava pašpārvalde.
druīdi antrop. Senās Gallijas, Britānijas un Īrijas ķeltu priesteri.
duāls Tāds, kas sastāv no divām daļām; tāds, kam raksturīga divējādība. d. organizācija antrop. 1. Kopienas/sabiedrības iedalījums divās, parasti eksogāmās daļās jeb partās (fratrijās), kuru pārstāvji savstarpēji stājas laulības attiecībās un kurām ir savstarpējas ceremoniālas saistības un tiesības. 2.Triādiska kopienas dalījuma statiskā izpausme - koncentrisks vai diametrāls duālisms.
dubultfiliācija antrop. Sabiedrībās, kurās ievēro gan matrilīniju, gan patrilīniju, - princips, saskaņā ar kuru indivīds ir gan mātes, gan tēva puses radinieku grupu loceklis.
džentrija antrop. 1. Cienījamā ģimenē dzimušie un labi audzinātie. 2. Anglijas vēsturē - pēc dižciltīgajiem - otrai augstākajai kārtai piederīgie.
Atpakaļ uz kopējo sarakstu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License