Antropoloģijas termini latviešu valodā F-G-Ģ

Atpakaļ pie kopējā saraksta

F
feminisms antrop. Kustība vai ideloģija, kuras dalībnieki iestājas par sievietes emancipāciju un līdztiesību un aicina pretoties dažādiem vīriešu kundzības paveidiem.
fenotips Genotipa izpausmes, kādas novērojamas tā mijiedarbībā ar vidi.
fellācija Dzimumlocekļa stimulēšana ar muti (no latīņu 'fellare' - sūkt)
feodālisms antrop. 1. Lēņu attiecībās dibināta, decentralizēta politiska un tiesiska sistēma viduslaiku Eiropā. 2. Marksismā - sociāli politiska sistēma, kurā uz zemes apstradātāju rēķina iegūtā virsvērtība un politiskā vara pieder zemes īpašniekiem.
fetišs antrop. Objekts, kuram piedēvē maģiskas spējas pasargāt no ļauna.
filiācija antrop. Veids, kādā bērni pārmanto no vecākiem dalību grupā tajās sabiedrībās, kurās radinieku grupas tiek definētas pēc izcelsmes jeb lineārā principa.
folklora antrop. Kādas sabiedrības (vai tās daļas), kuru vieno kopēja nodarbošanās, dzīvesvieta, valoda vai etniskā identitāte, tradicionālās zināšanas, paražas, mutvārdu un mākslinieciskās tradīcijas.
folkloristika antrop. Folkloras pētniecība.
fosilijas antrop. Agrākā ģeoloģiskajā laikmetā dzīvojuša organisma pārakmeņojušās paliekas vai nospiedumi, atrodami nogulumu iežos.
fratrija antrop. Unilineāras izcelsmes grupa, divu vai vairāku klanu savienība, kuras piederīgie uzskata sevi par viena mītiska senča pēcnācējiem. sal. parta.
funkcija antrop. Veids, kādā sabiedriskās attiecības un institūti nodrošina līdzsvarotu un harmonisku sabiedrības kā veselā darbošanos.
funkcionālisms antrop. Virziens, kas skaidro sabiedrību pēc analoģijas ar organismu un uzsver sabiedrisko institūtu un paražu mijatkarību un nozīmi visas sabiedrības funkcionēšanā, t.i. vajadzību apmierināšanā.

G
gamelāns antrop. Sitamo intrumentu orķestris Javā un citur Deinvidaustrumāzijā.
genocīds antrop. Kādas tautas vai etniskas grupas sistemātiska iznīcināšana. Sal.etnocīds.
genotips Organisma ģenētiskais jeb iedzimtais potenciāls. Sal. fenotips.

Ģ
ģenealoģija antrop. Izcelsmes jeb filiācijas rezultātā izveidojušos radniecības attiecību uzskaitījums; uz tā pamata nosaka piederību radinieku grupām sabiedrībās, kurās radniecību atvedina no izcelsmes jeb lineāri.
ģenealoģisks antrop. Ar izcelsmes jeb filiācijas noteikšanu saistīts. Ģ.fikcija Ģenealoģiju pārlūkošana un pielāgošana grupas vai indivīda aktuālajām interesēm, reālajai radniecības un sociālajai struktūrai.
ģenerācija antrop. Paaudze; apzīmējums, ko attiecina uz vienai vecuma grupai piederīgiem cilvēkiem.
ģerontokrātija antrop. Vecajo kundzība kā sociālās stratifikācijas sistēmas paveids.

Atpakaļ pie kopējā saraksta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License