Antropoloģijas termini latviešu valodā - M

atpakaļ pie kopējā saraksta

M
maģija 1. antrop. Māka ar īpašu rituālu darbību, skaņu vai vārdu palīdzību piesaukt vai atvairīt lietās vai parādībās iemājojušus garus vai spēkus un tādējādi ietekmēt norises dabā. 2. Spēja apburt, valdzināt. simpatētiskā m. antrop. Maģija, kurai pamatā ir ideja, ka līdzīgs ietekmē līdzīgu.
mana antrop. Saskaņā ar melanēziešu un polinēziešu ticējumiem pārdabisks spēks, kas var iemājot cilvēkā, dievībā vai priekšmetā un izpaužas kā vara pār dzīvniekiem, augiem un dabas norisēm.
[??] manumisija antrop. Atbrīvošana no verdzības vai kalpības.
matriarhāts antrop. XIX gs. sociālo evolucionistu un dažu XX gs. feministu teorijās - agrīna sabiedrības iekārta, kurā vara piederējusi sievietēm.
matrifokāls antrop. Tāds, kura centrā ir māte. m.ģimene antrop. Tāda ģimene, kurā tēva nav vai arī viņam ir vien nenozīmīga loma un kurā izšķirošā loma pieder sievietei.
matriklans antrop. Klans, kam raksturīga matrilineāra izcelsme un bieži arī matrilokāla dzīvesvieta.
matrilaterāls antrop. No mātes puses, pa mātes līniju. m. radinieki Ego radi no mātes puses.
matrilineārs antrop. Tāds, kas no dzimtas aizsācējas sievietes cēlušos pēcnācējus apvieno līnijā pēc to mātēm. m.izcelsme Izcelsme, ko skaita pēc dzimtas turpinātājām sievietēm.
matrilīnija antrop. Līnija, kurā cilvēkus vieno kopēja matrilineāra izcelsme un nereti arī matrilokāla dzīvesvieta.
matrilokāls antrop. Tāds, kas atrodas mātes tuvumā. m.dzīvesvieta Laulātā pāra apmešanās sievasmātes mājā vai tās tuvumā. sal. uksorilokāls.
matrimonija antrop. Laulība.
medijs antrop. Kāda reliģiska kulta piekopējs, kuru citi lūdz (transa stāvoklī nonākušam) dziedināt un pareģot. sal. šamanis.
mentalitāte antrop. Domāšanas veids, noteikta domas sliecība; vēsturiski izveidojies domas, darbības un pasaules mijattiecību veids.
mesiānisms 1. Jūdaismā - ticība Mesijas (svaidītā jeb iesvētītā jūdu valdnieka un atbrīvotāja) atnākšanai. 2. antrop. Jebkura reliģiska kustība, kuras centrā ir Mesijas jeb pestītāja - nereti šās kustības dievišķotā vadītāja - kults. sal. revitālisms.
metiss antrop. Pēcnācējs, kas dzimis divu dažādu etnisku grupu pārstāvju laulībā; visbiežāk Latīņamerikā - cilvēks, kura dzīslās rit eiropiešu un indiāņu asinis.
mezolīts antrop. Arheoloģisks periods, kas sācies ap 12 000 g. p.m.ē.
milenārisms antrop. Tūkstošgadu valstības gaidīšana; politiski reliģiskas kustības paveids: tās dalībnieki tic, ka kādi pārdabiski spēki izraisīs dziļas, tālejošas pārmaiņas pastāvošajā lietu kārtībā.
miocēns antrop. Ģeoloģisks laikmets, kas sācies pirms 22,5 un beidzies 5 miljoniem gadu un kura laikā, iespējams parādījušies pirmie hominīdi.
misionāri antrop. Speciāli izraudzīti cilvēki, kas lūko pievērst savai reliģiskajai kopībai citas ticības vai pārliecības cilvēkus, parasti svešā zemē.
mīts antrop. 1. Pirmsrakstības sabiedrībās - no paaudzes paaudzē pārmantots nostāsts par pārdabiskām būtnēm vai senčiem. 2. Patiess vai izdomāts stāsts vai bieži sastopams stāsta motīvs, kas iemieso kādas tautas kultūras ideālus, tās kopīgi izjusto. 3. Izdomājums vai puspatiesība, īpaši tāda, kas ietverta kādas sabiedrības ideoloģijā.
monogāmija antrop. Viensievība un vienvīrība; norma, saskaņā ar kuru cilvēkam neatkarīgi no dzimuma laulībā drīkst būt tikai viens partneris. Seriālā m. jeb seriālā poligāmija - norma, saskaņā ar kuru atraitņi drīkst stāties laulībā otrreiz; plašākā nozīmē - stāšanās vairākās laulībās, ikreiz tikai ar vienu partneri.
morāle antrop.Noteiktā sabiedrībā pieņemtie cilvēku izturēšanās principi un uzvedības normas attiecībā citam pret citu un pret sabiedrību.
mulats antrop. Pēcnācējs, kas dzimis laulībā starp melnādainu cilvēku un balto.
multilingvisms antrop. Atsevišķa indivīda vai noteiktas sabiedrības vai tās daļas spēja lietot vairāk nekā divas valodas.

atpakaļ pie kopējā saraksta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License