Antropoloģijas termini latviešu valodā - N-O

atpakaļ pie kopējā saraksta

N
naguālisms antrop. Centrālamerikas tautu vidū izplatīti ticējumi, ka starp cilvēkam un kādam dzīvniekam vai dabas objektam var būt kopīgs liktenis, tā kā viena ievainojums vai nāve nes to arī otram.
naratīvs antrop. Vēstījums; stāsta formā ietverts pārskats vai apraksts.
natīvisms antrop. Atdzimšanas kustība; reliģiska kustība, kas lūko tālejoši pārveidot kultūru un sabiedrību; parasti aizsākas tautā, kuru pakļāvusi sveša kultūra un kura cer uz atrisinājumu līdz ar pestītāja vai pravieša atnākšanu. sal.mesiānisms, milenārisms.
natīvs antrop. Tāds, kas izveidojies vai piedzimis konkrētajā vietā, vietējais. sal. autohtons.
neandertālieši antrop. Vidējā vai vēlā akmens laikmeta hominīdi, dzīvojuši pirms 100 tk. - 40 tk.g.; nosaukti pēc 1856 g. Neanderes ielejā atrasta skeleta.
nekronīms antrop. Vārds, kādā cilvēku dēvē, atsaucoties uz viņa vai viņas attiecībām ar kādu mirušo. sal. autonīms, teknonīmija.
neokoloniālisms antrop. Attiecības starp bijušām koloniālajām lielvalstīm un bijušajām kolonijām; pirmo netieša, parasti ekonomiska ietekme uz otrajām.
neolīts antrop. Jaunais akmens laikmets; posms cilvēces tehnoloģiskajā attīstībā, kad sāka izmantot slīpēta akmens darbarīkus.
neolītīsks antrop. Tāds, kas attiecas uz neolītu. N. revolūcija Neolīta laikmetā notikusī pāreja uz zemkopību. sk. domestikācija.
neolokāls antrop. Tāds, kas attiecas uz jaunu dzīvesvietu. n. dzīvesvieta Paraža, saskaņā ar kuru pēc laulības noslēgšanas jaunais pāris atrod paši savu mājvietu un dzīvo šķirti no vecākiem.
nepotisms antrop. Prakse, saskaņā ar kuru pie varas vai augstos amatos esošie uzņemas aizbildniecību pār saviem radiniekiem vai mīluļiem un nodrošina tiem dažadas priekšrocības (amatus, titulus). sal. avunkulāts.
nomadi antrop. Klejotāji; mednieku un vācēju vai lopkopju grupas, kurām raksturīgs pastāvīgas dzīvesvietas trūkums. pastorālisti n. Klejotāji lopkopji.
nomotētisks Tāds, kas attiecas uz likumu iedibināšanu. n. metode antrop. Izziņas veids, kura mērķis ir atklāt vispārējo, formulējot to kā likumu. sal. idiogrāfisks.
norma Kādai grupai raksturīgs modelis, paraugs. antrop. Vispāratzīts uzvedības veids, kura ievērošanu nodrošina sankcijas; kritērijs kāda indivīda uzvedības vai kāda sabiedriska veidojuma vai funkcijas novērtēšanai.
nukleārs Tāds, kam ir sakars ar kodolu. n. ģimene antrop. Ģimene, kurā ir tēvs, māte un viņu bērni.
numinozs antrop. Tāds, kurā svētais atklājas kā reizē pievilcīgs un biedējošs, bijību iedvesošs spēks. sk. sakrāls.

O
okults antrop. Tāds, kam ir sakars ar noslēpumainām, pārdabiskām parādībām.
oratorija antrop. 1. Publiska runa. 2. Politisko vadoņu vai valdnieku runa kā viņu varas apliecinātāja un stiprinātāja.
orākuls antrop. Kāds dabas objekts, norise vai cilvēks, kuru skaidro kā zīmi vai liecinājumu par kādas dievības gribu.
organizācija 1. Process, kurš katru veselā daļu nošķir pēc tās funkcijām, bet kurā funkcionālās attiecības šā veselā ietvaros veido vienu integrētu kopumu. 2. antrop. Cilvēku apvienība ar vienotu rīcības programmu.
oksidentāls antrop. Tāds, kas attiecas uz Rietumiem, to zemēm un kultūrām.
orientāls antrop. Tāds, kas attiecas uz Austrumiem, to zemēm un kultūrām.
ostrakisms antrop. Apkārtējo atteikšanās no sadarbības vai sarunas ar kādu cilvēku kā sociālās kontroles vai soda īstenošanas veids.

atpakaļ pie kopējā saraksta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License