Antropoloģijas termini latviešu valodā - P

atpakaļ uz kopējo sarakstu

P
paleoantropoloģija antrop. Zinātne par pirmatnējo cilvēku; hominīdu atlieku pētīšana.
paleotehnoloģisks antrop. Tāds, kas attiecas uz aizvēsturisku, arhaisku tehnoloģiju.
paradigma 1. Paraugs jeb modelis. 2. sociol. Kāda laikposmā vispāratzītais problēmu izvirzījuma un risinājuma veids, kas raksturīgs izzinošajai darbībai, zinātnei.
paralēls Tāds, kas sastopams līdzās, līdztekus. p.izcelsme antrop. Izcelsmes skaitīšanas veids, saskaņā ar kuru dalību radinieku grupā dēls manto no tēva, bet meita no mātes.
paralingvistika antrop. Lingvistikas nozare, kas pētī valodu un runu pavadošas parādības (mīmiku, elpu u.tml.).
paralingvistisks antrop. Tāds, kas attiecas uz paralingvistikas pētījumu objektu.
pārijs antrop. "Neaizskaramais"; Indijā - apzīmējums cilvēkam, kurš neietilpst nevienā kastā.
parta antrop. Apzīmējums grupām, kādas izveidojas, ciltij vai kādam citam lielākam
sociālam kopumam sadaloties divās daļās. sk. eksogāmija, fratrija, duāls.
pastorālisms antrop. Lopkopība kā noteicošais saimniekošanas un dzīves veids.
pastorālisti antrop. Lopkopji.
paternitāte antrop. Bērna bioloģisko vecāku atzīšana par tādiem. Socioloģiskā p. - sabiedriski atzītā vecāku loma; tā var tikt piedēvēta arī cilvēkiem, kas nav bērna bioloģiskie vecāki.
patriarhāls antrop. Tāds, kas raksturīgs patriarhātam.
patriarhāts antrop. "Tēva tiesību" principa noteicošā loma sabiedrībā; tāda sabiedriska iekārta, kurā sociāli politiskā vara un bieži arī vara pār saimi pieder attiecīgās grupas vecākajiem vīriešiem.
patricīds antrop. Tēva slepkavība.
patrilaterāls antrop. No tēva puses, pa tēva līniju. p. radinieki Ego radi no tēva puses.
patrilīnija antrop. Līnija, kurā cilvēkus vieno kopēja patrilineāra izcelsme un nereti arī patrilokāla dzīvesvieta.
patrilineārs antrop. Tāds, kas dzimtas aizsācēja pēcnācējus apvieno līnijā pēc to tēviem. p.izcelsme Izcelsme, ko skaita pēc dzimtas turpinātājiem vīriešiem.
patrilokāls antrop. Tāds, kas atrodas tēva tuvumā. p.dzīvesvieta antrop. Laulāto apmešanās pie vīra tēva vai tā tuvumā. sal.virilokāls.
patronāža antrop. Aizbildniecība, aizgādniecība; patronu un klientu tiešas, divpusējas attiecības.
patronīmija antrop. Paraža, saskaņā ar kuru cilvēks iegūst tēva vai kāda cita patrilineāra radinieka vārdu vai uzvārdu. sal. autonīmija, teknonīmija.
patrons antrop. Aizbildnis, aizstāvis. sal. klients, patronāža.
peons antrop. Cilvēks (nomnieks, klients vai algots strādnieks), kurš atrodas parādu verdzībā, pilnīgā sava patrona varā.
persona antrop. Cilvēks, kurš savā grupā vai sabiedrībā atbilstoši tās kultūras paraugiem ievēro noteiktas normas, izpilda noteiktu lomu, ieņem noteiktu statusu (kas viņa dzīves laikā var mainīties).
pēcdzemdību tabū Aizliegums noteiktu laiku pēc dzemdībām nodarboties ar seksu (var variēt no dažam dienām līdz pat trim un vairāk gadiem). skat. arī tabū
pidžins antrop. Vienkāršota valoda, kuru saziņā izmanto divas vai vairākas grupas, ja tās nerunā cita citas valodā.
pilgrims antrop. Svētceļnieks.
pitekantrops antrop. Apzīmējums Javā atrastajām homo erectus atliekām.
poliandrija antrop. Daudzvīrība; poligāmijas paveids: sievietei var būt divi vai vairāki vīri, kas pretendē uz viņas bērnu tēva tiesībām jeb paternitāti.
poligāmija antrop. Laulības ar vairāk nekā vienu partneri. sk. poliginija, poliandrija; sal. monogāmija.
poliginija antrop. Daudzsievība; poligāmijas paveids: vīrietim var būt divas vai vairākas sievas. Sororālā p. - vīrieša laulība ar divām vai vairākām sievietēm, kuras savā starpā ir māsas.
populācija ekol. Organismi, kas veido atsevišķu grupu vai sastopami atsevišķā dzīvotnē. antrop. Visi kādas noteiktas teritorijas iedzīvotāji.
postindustriāls antrop. Tāds, kas seko industriālajam. p. sabiedrība Tāda sabiedrība, kurā noteicošo lomu spēlē ne vairs rūpnieciskā ražošana, bet gan zinātne, tehnika un izglītība. sal industriāls.
potlačs antrop. Ziemeļamerikas ziemeļrietumkrasta indiāņu vidū - ceremoniāla dāvanu apmaiņa lielos apmēros, no kuriem bija atkarīgs šās ceremonijas dalībnieku sociālais prestižs. sk. prestācija.
preferents Tāds, kam dod priekšroku. p.laulības antrop. Priekšrokas došana laulībām ar noteiktas radinieku grupas pārstāvi.
preskriptīvs Tāds, kas dod priekšrakstus, prasa atbilstošu rīcību. p. laulības antrop. Norma, saskaņā ar kuru katram cilvēkam, jau tikko piedzimušam nosaka, ar kuru no radiniekiem viņam vai viņai būs jāstājas laulībā.
prestācija antrop. Ņemšanas un došanas attiecības starp grupām, savstarpēja apveltīšana ar dāvanām noteiktajā sociālajā kontekstā kā aptverošs sociāls fenomens.
prestižs antrop. 1. Atsevišķa cilvēka spēja ar savu izturēšanos vai personiskajām īpašībām iegūt citu cieņu vai atzinību. 2. Cieņa vai atzinība, kādu izrāda cilvēka sabiedriskajam stāvoklim, ieņemajamam amatam vai rangam.
priesteris antrop. Reliģisks speciālists, kurš stājies savā amatā, to mantojot vai arī iegūstot formālu apmācību, un kura ietekme nav atkarīga no viņa personīgās harizmas. sal. šamanis.
primāti antrop. Augstākā zīdītāju kārta, pie kuras pieder puspērtiķi, vairākas pērtiķu sugas un cilvēks.
primitīvs Sākotnējs, pirmatnējs, vienkāršs.
profāns antrop. Ikdienišķs, laicīgs. sal. sakrāls
projekcija psihol. Veids, kādā indivīds, psiholoģiska konflikta vadīts, piedēvē savas vēlmes, bailes, jūtas vai attieksmi citiem cilvēkiem vai dievībām un gariem.
prokreācija antrop. Dzimtas turpināšana, pēcnācēja radīšana.
proksēmika antrop. Pētījumi par telpas soicālo izmantojumu noteiktās kultūrās.
promiskuitāte antrop. Nekārtīgi, nenoregulēti dzimumsakari.
prostitūcija antrop. 1. Seksuālie pakalpojumi, kurus sieviete vai vīrietis sniedz pret atlīdzību; dzimumsakari, kuri nesaskan ar normu un tādēļ izpelnās nopēlumu. rituālā p. Dzimumsakari, kuri reliģiskā kultā kalpo par saikni ar sakrālo.
psihoanalīze psihol. 1. Īpaši paņēmieni - asociāciju plūsmas, sapņu un pārnesumu analīze, ko izmanto apziņas un bezapziņas procesu analīzē un terapijā. 2. Psiholoģijas teorijas, kurās izstrādāts jēdziens par bezapzināto.
psiholoģija 1. Zinātne par cilvēka pārdzīvojumiem un izturēšanos kā par "dvēseles izpaudumiem", un par psihiskajiem procesiem, kas ir to pamatā. 2. Kāda indivīda vai grupas emocionālās un izturēšanās iezīmes.
pubertāte antrop. Pāreja no bērnības uz dzimumbriedumu, daudzām tautām saistīta ar iniciācijas paražām.
pueblo antrop. Jaunmeksikas, Arizonas un Kolorado indiāņu kopienu mājokļi, celti no saulē kaltētiem ķieģeļiem, vairākos stāvos vai terasveidā.

atpakaļ uz kopējo sarakstu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License