Bakalaura līmeņa antropoloģijas programma

Kas ir antropoloģija?
Antropoloģija studē cilvēku caur cilvēku attiecībām. Ja citas sociālās un humanitārās zinātnes cilvēku pēta no rietumu kultūras skatu punkta, tad antropoloģijas skatījums sākas ar citu kultūru un sabiedrību mērogu, kurā rietumu kultūra ar tās vērtībām, noteikumiem un institūcijām ir tikai viena no cilvēku iespējamo attiecību versijām. Daudzas lietas, kuras Latvijā uzskatām par dabiskām un pats par sevi saprotamām, ir kultūras un sabiedrības procesu veidotas. Antropoloģija piedāvā šo dziļo kopsakarību izpēti.
Antropoloģiju dažkārt salīdzina ar kultūru tulkošanu. Līdzīgi kā ar valodu tulkošanu, tulkam jāapgūst ne tikai kultūra un sabiedrība (piemēram, kāda ciema, pilsētas mikorajona vai uzņēmuma dzīve tepat Latvijā) bet jāprot šī ziņa pasniegt plašākai sabiedrībai, kolēģiem, politiķiem un citām mērķa grupām.

Ko antropologi apgūst studiju laikā?
Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes un pieejas (teoriju). Studenti mācās organizēt pētniecību, runāt ar cilvēkiem (jeb antropoloģijas terminos informantiem jeb pētījuma dalībniekiem), atlasīt un izmantot citu vizālu un audiālu informāciju, šo informāciju piefiksēt un analizēt.
Studenti apgūst vairākas antropoloģijas jomas - politikas, ekonomikas, kultūras procesu antropoloģiju ar īpašu fokusu uz Baltijas reģionu, jo šīs ir jomas, kas Latvijas tautsaimniecībā prasīs izpēti un antropoloģisku tulkošanu. Programma veidota, lai studenti apgūtu iespējami plašāku skatu uz savu iespējamo specializācijas jomu un savienota ar radniecīgām studiju programmām ekonomikā, orientālistikā, kultūras studijās, socioloģijā, politoloģijā. Studenti bakalaura līmenī papildus var mācīties arī svešvalodas kā izvēles priekšmetu.

Ko antropologi pēta?
Studenti drīkst un tiek mudināti pētīt jebkuru sabiedrības un kultūras aspektu. Lai arī programma sniedz pamata zināšanas antropoloģijas nozarē kopumā, ar praktisko darbu palīdzību studenti var izvēlēties pētīt to, kas sniedz lielāko gandarījumu. Maģistra programmas studenti par lauka darba tēmām pavasara semestrī ir izvēlējušies sīkās zādzības veikalā, mazas lauka skolas dzīvi, to sieviešu dzīvi, kas pēc laulībām patur savu uzvārdu, teātra trupu, bibliobusa un kultūras pils lomu iedzīvotāju dzīvē un citas tēmas. Visas tēmas vieno dziļa izpēte, kas balstās cilvēki ikdienas dzīves rutīnā, pieredzē un cilvēku stāstos par savu dzīvi. Antropologi uzskata, ka detalizēts skatījums uz dzīvi paver ceļu pilnīgākai cilvēka dzīves apstākļu, motivāciju un vērtību analīzei.

Studiju ilgums
Studijas ilgst 3 gadus. Katru gadu veido divi 16 nedēļu semestri rudenī un pavasarī. Studiju plānu skatīt šeit!

Ko darīt ar antropologa diplomu?
Antropologi Latvijā strādā gan valsts, gan nevalstiskās organizācijās, nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Programmu veidojot labi apzināmies, ka tikai neliela daļa studentu izvēlēsies antropoloģiju kā pamata nodarbošanos un veidos akadēmisko karjeru. Jau programmas struktūrā esam kursus virzījuši uz tām tautsaimniecības jomām, kur būs nepieciešama antropoloģiska ekspertīze savienojumā ar analītiskām un komunikācijas prasmēm. Jau patlaban daži maģistra līmeņa studenti atzīst, ka programmā sniegtās zināšanas palīdz attīstīt jau iesākto uzņēmējdarbību. Daļa bakalaura līmeņa studentu ir iesaistīti antropoloģijas pētījumos. Tāpēc diploma pielietojums lielā mērā būs atkarīgs no katra studenta iniciatīvas. Mēs piedāvājam apgūt un izmēģināt iespējas un sniedzam prasmes, kas nepieciešamas strādājot daudzās jomās - saskarsmē, īpaši starpkultūru saskarsmē, darba organizācijā, domāšanā, argumentācijā, diskusijās u.c. Pasniedzēji augsti vērtē katra studenta iniciatīvu un studentus uzlūko kā līdztiesīgus partnerus studiju procesā, kurā mācās abas puses. Diploms ir tikai posms mūžizglības un personiskās pilnveidošanās procesā.

Programmas pasniedzēji un studijas
Antropoloģijas nozare Latvijā unikāla ar to uz Latviju atveduši ārvalstīs izglītoti Latvijas antropologi. Tāpēc šajā programmā ir integrēta Kembridžas, Oksfordas, Bristoles universitātēs (Lielbritānija), Kalifornijas Universitātē Berklijā (ASV) gūtā pieredze un zināšanas. Programmā docē arī ārvalstu pasniedzēji.
Studijas organizējam, balstoties labu ārvalstu universitāšu praksē, līdz ar to studenti visos studiju līmeņos daudz lasa, analizē, diskutē un pēta, aktīvi apgūstot antropoloģijas pasauli. Studentiem palīdz e-universitātes iespējas - studiju darbs tiek organizēts e-vidē, kas organizē un sistematizē darbu visa semestra garumā un ļauj studiju materiālam un pārbaudes darbiem piekļūt no jebkuras vietas.
Studentu pašu vērtējumu akreditācijai sagatavoto dokumentu valodā varat lasīt šeit:Programmas vērtējums

Studiju valoda
Studijas pamatā notiek latviešu valodā, taču pamata literatūra un daži lekciju kursi apgūstami tikai angliski. Antropoloģija Latvijā ir jauna nozare, tāpēc literatūra patlaban tiek tulkota. Tomēr jāatceras, ka angļu valoda padarīs ikvienu studentu konkurētspējīgu plašākā ģeogrāfiskā teritorijā, tāpēc aicinām nebaidīties un valodas spējas attīstīt arī ar studiju programmas palīdzību.

Studiju finansējums
Patlaban bakalaura līmeņa studiju programmā tiek plānotas 10 vietas par valsts budžeta līdzekļiem. Potenciālajiem studentiem jāņem vērā, ka iestājpārbaudījumi garantē budžeta finansētu vietu tikai uz gadu, pēc tam šīs vietas no jauna tiek pārdalītas sekmīgākajiem studentiem. Par studiju maksu un tās noteikumiem lūdzam interesēties LU Studentu servisā. 2010/2011. gadā studiju maksa bija1200 latu gadā.

Iestājpārbaudījumi
Bakalaura līmeņa studiju programmā papildu pārbaudījumu centralizēto eksāmenu atzīmēm nav. Prasība ir angļu valodas pārzināšana vismaz viduvējā līmenī, lai varētu lasīt, runāt, rakstīt un saprast pasniedzēja stāstīto.

Programmas akreditācija
Abu līmeņu kultūras un sociālās antropoloģijas studiju programmas ir akreditētas 2011. gada februārī līdz 2017. gada beigām, saņemot augstāko akreditācijas termiņu. Tas nozīmē, ka valsts atzīst programmas un to saturu par atbilstošām LR normatīvajiem aktiem un studentiem ir tiesības pieteikties studiju un studējošo kredītiem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License