Bakalaura līmeņa antropoloģijas programma

Kas ir antropoloģija?

Antropoloģija studē cilvēku caur cilvēku attiecībām. Ja citas sociālās un humanitārās zinātnes cilvēku pēta no rietumu kultūras skatu punkta, tad antropoloģijas skatījums sākas ar citu kultūru un sabiedrību mērogu, kurā rietumu kultūra ar tās vērtībām, noteikumiem un institūcijām ir tikai viena no cilvēku iespējamo attiecību versijām. Daudzas lietas, kuras Latvijā uzskatām par dabiskām un pats par sevi saprotamām, ir kultūras un sabiedrības procesu veidotas. Antropoloģija piedāvā šo dziļo kopsakarību izpēti.
Antropoloģiju dažkārt salīdzina ar kultūru tulkošanu. Līdzīgi kā ar valodu tulkošanu, tulkam jāapgūst ne tikai kultūra un sabiedrība (piemēram, kāda ciema, pilsētas mikorajona vai uzņēmuma dzīve tepat Latvijā) bet jāprot šī ziņa pasniegt plašākai sabiedrībai, kolēģiem, politiķiem un citām mērķa grupām.

Ko antropologi apgūst studiju laikā?

Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes un pieejas (teoriju). Studenti mācās organizēt pētniecību, runāt ar cilvēkiem (jeb antropoloģijas terminos informantiem jeb pētījuma dalībniekiem), atlasīt un izmantot citu vizuālu un audiālu informāciju, analizēt gūtos datus.
Studenti apgūst vairākas antropoloģijas jomas - politikas, ekonomikas, kultūras procesu antropoloģiju ar īpašu fokusu uz Baltijas reģionu, jo šīs ir jomas, kas Latvijas tautsaimniecībā prasīs izpēti un antropoloģisku tulkošanu. Programma veidota, lai studenti apgūtu iespējami plašāku skatu uz savu iespējamo specializācijas jomu un savienota ar radniecīgām studiju programmām ekonomikā, orientālistikā, kultūras studijās, socioloģijā, politoloģijā. Studenti bakalaura līmenī papildus var mācīties arī svešvalodas kā izvēles priekšmetu.

Ko antropologi pēta?

Studenti drīkst un tiek mudināti pētīt jebkuru sabiedrības un kultūras aspektu. Lai arī programma sniedz pamata zināšanas antropoloģijas nozarē kopumā, ar praktisko darbu palīdzību studenti var izvēlēties pētīt to, kas, viņuprāt, ir sociāli nozīmīgi un sniedz lielāko gandarījumu. Piemēram, pēdējo gadu laikā maģistra programmas studenti izvēlējušies pētīt tādas sociālas norises kā pirmslaulību kursi, Latvijas pieeju atkarību ārstēšanā, “ātro kredītu” lietotāju perspektīvu, lielveikala darbinieku sadzīvi, atšķirīgo sociālās atmiņas konstruēšanu krievvalodīgo un latviski runājošo jauniešu vēstures stundās utt.

Studiju ilgums

Studijas ilgst 3 gadus. Katru gadu veido divi 16 nedēļas ilgi semestri.

Ko darīt ar antropologa diplomu?

Antropologi Latvijā strādā gan valsts, gan nevalstiskās organizācijās, nodarbojas ar uzņēmējdarbību, strādā reklāmas, sabiedrisko attiecību nozarēs, par personāla atlases speciālistiem, kā arī akadēmiskajā vidē. Programmu veidojot labi apzinājāmies, ka tikai neliela daļa studentu izvēlēsies antropoloģiju kā pamata nodarbošanos un veidos akadēmisko karjeru. Jau programmas struktūrā esam kursus virzījuši uz tām tautsaimniecības jomām, kur būs nepieciešama antropoloģiska ekspertīze savienojumā ar analītiskām un komunikācijas prasmēm. Vienlaikus, vairāki nozarē ieinteresēti studenti ir uzsākuši savu profesionāli pētniecisko darbību jau studiju laikā. Iegūtā diploma pielietojums lielā mērā būs atkarīgs no katra studenta iniciatīvas. Mēs piedāvājam apgūt un izmēģināt iespējas un sniedzam prasmes, kas nepieciešamas strādājot daudzās jomās - saskarsmi, īpaši starpkultūru saskarsmi, darba organizāciju, loģiku, argumentāciju, prasmi diskutēt u.c. Pasniedzēji augsti vērtē katra studenta iniciatīvu un studentus uzlūko kā līdztiesīgus partnerus studiju procesā, kurā mācās abas puses. Diploms ir tikai posms mūžizglības un personiskās pilnveidošanās procesā.

Programmas pasniedzēji un studijas

Antropoloģijas nozare Latvijā ir unikāla ar to, ka uz Latviju to atveduši ārvalstīs izglītoti Latvijas antropologi. Šīs studiju programmas saturs un pieeja ir radīta integrējot Kembridžas, Oksfordas, Bristoles universitātē (Lielbritānija), Kalifornijas Universitātē Berklijā (ASV) gūto pieredzu un zināšanas. Programmā docē arī ārvalstu pasniedzēji.
Studijas organizējam, balstoties labu ārvalstu universitāšu praksē, līdz ar to studenti visos studiju līmeņos daudz lasa, analizē, diskutē un pēta, aktīvi apgūstot antropoloģijas pasauli. Studentiem palīdz e-universitātes iespējas - studiju darbs tiek organizēts e-vidē, kas to padara pārskatāmu semestra garumā un ļauj studiju materiālam un pārbaudes darbiem piekļūt no jebkuras vietas.

Studiju valoda

Studijas notiek latviešu un angļu valodās. Pamata literatūra un daži lekciju kursi apgūstami tikai angliski. Antropoloģija Latvijā ir jauna nozare, nozares literatūras tulkošana vēl ir tās pirmsākumos. Tomēr jāatceras, ka angļu valoda padarīs ikvienu studentu konkurētspējīgu plašākā ģeogrāfiskā teritorijā, tāpēc aicinām nebaidīties un valodas spējas attīstīt arī ar studiju programmas palīdzību.

Studiju finansējums

Patlaban (2017./2018. mācību gadā) bakalaura līmeņa studiju programmā paredzētas 7 studiju vietas par valsts budžeta līdzekļiem. Potenciālajiem studentiem jāņem vērā, ka iestājpārbaudījumi garantē budžeta finansētu vietu tikai uz gadu, pēc tam šīs vietas no jauna tiek pārdalītas sekmīgākajiem studentiem. Par studiju maksu un tās noteikumiem lūdzam interesēties LU Studentu servisā. 2017/2018. mācību gadā studiju maksa bija 2000 eiro gadā.

Iestājpārbaudījumi

Bakalaura līmeņa studiju programmā papildu pārbaudījumu centralizēto eksāmenu atzīmēm nav. Prasība ir angļu valodas pārzināšana vismaz viduvējā līmenī, lai varētu lasīt, runāt, rakstīt un saprast pasniedzēja stāstīto.

Programmas akreditācija

Abu līmeņu kultūras un sociālās antropoloģijas studiju programmas ir akreditētas 2013. gada jūnijā līdz 2019. gada jūnijam, saņemot augstāko akreditācijas termiņu. Tas nozīmē, ka valsts atzīst programmas un to saturu par atbilstošām LR normatīvajiem aktiem un studentiem ir tiesības pieteikties studiju un studējošo kredītiem.

Saziņai ar katedru:

Katedras adrese: Visvalža ielā 4a, 406A telpa.
Tālrunis katedrā: 67034852
Saziņai:
https://www.facebook.com/antropologijaLU/
https://twitter.com/antropologijalu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License