Maģistra līmeņa programma

Kas ir antropoloģija?
Antropoloģija studē cilvēku caur cilvēku attiecībām. Ja citas sociālās un humanitārās zinātnes cilvēku pēta no rietumu kultūras skatu punkta, tad antropoloģijas skatījums sākas ar citu kultūru un sabiedrību mērogu, kurā rietumu kultūra ar tās vērtībām, noteikumiem un institūcijām ir tikai viena no cilvēku iespējamo attiecību versijām. Daudzas lietas, ko Latvijā uzskatām par dabiskām un pats par sevi saprotamām, ir kultūras un sabiedrības procesu veidotas. Antropoloģija piedāvā šo dziļo kopsakarību izpēti.
Antropoloģiju dažkārt salīdzina ar kultūru tulkošanu. Līdzīgi kā ar valodu tulkošanu, tulkam jāapgūst ne tikai kultūra un sabiedrība (piemēram, kāda ciema, pilsētas mikorajona vai uzņēmuma dzīve tepat Latvijā) bet jāprot šī ziņa pasniegt plašākai sabiedrībai, kolēģiem, politiķiem un citām mērķa grupām.

Ko antropologi apgūst studiju laikā?
Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes un pieejas (teoriju). Studenti mācās organizēt pētniecību, runāt ar cilvēkiem (jeb antropoloģijas terminos informantiem jeb pētījuma dalībniekiem), atlasīt un izmantot citu vizuālu un audiālu informāciju, šo informāciju piefiksēt un analizēt.
Studenti apgūst vairākas antropoloģijas jomas - politikas, ekonomikas, kultūras procesu antropoloģiju ar īpašu fokusu uz Baltijas reģionu, jo šīs ir jomas, kas Latvijas tautsaimniecībā prasīs izpēti un antropoloģisku tulkošanu. Programma veidota, lai studenti apgūtu iespējami plašāku skatu uz savu iespējamo specializācijas jomu un savienota ar radniecīgām studiju programmām ekonomikā, orientālistikā, kultūras studijās, socioloģijā, politoloģijā.

Ko antropologi pēta?
Studenti drīkst un tiek mudināti pētīt jebkuru sabiedrības un kultūras aspektu. Lai arī programma attīsta zināšanas antropoloģijas nozarē kopumā un Baltijas reģionā īpaši, ar praktisko darbu palīdzību studenti var izvēlēties pētīt to, kas sniedz lielāko gandarījumu. Maģistra programmas studenti par lauka darba tēmām pavasara semestrī ir izvēlējušies sīkās zādzības veikalā, mazas lauka skolas dzīvi, to sieviešu dzīvi, kas pēc laulībām patur savu uzvārdu, teātra trupu, bibliobusa un kultūras pils lomu iedzīvotāju dzīvē, biznesu Grieķijā un citas tēmas. Visas tēmas vieno dziļa izpēte, kas balstās cilvēki ikdienas dzīves rutīnā, pieredzē un cilvēku stāstos par savu dzīvi. Antropologi uzskata, ka detalizēts skatījums uz dzīvi paver ceļu pilnīgākai cilvēka dzīves apstākļu, motivāciju un vērtību analīzei.

Ko darīt ar antropologa diplomu?
Antropologi Latvijā strādā gan valsts, gan nevalstiskās organizācijās, nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Programmu veidojot labi apzināmies, ka tikai neliela daļa studentu izvēlēsies antropoloģiju kā pamata nodarbošanos un veidos akadēmisko karjeru. Jau programmas struktūrā esam kursus virzījuši uz tām tautsaimniecības jomām, kur būs nepieciešama antropoloģiska ekspertīze savienojumā ar analītiskām un komunikācijas prasmēm. Jau patlaban daži maģistra līmeņa studenti atzīst, ka programmā sniegtās zināšanas palīdz attīstīt jau iesākto uzņēmējdarbību. Diploma pielietojums lielā mērā būs atkarīgs no katra studenta iniciatīvas. Mēs piedāvājam apgūt un izmēģināt iespējas un sniedzam prasmes, kas nepieciešamas strādājot daudzās jomās - saskarsmē, īpaši starpkultūru saskarsmē, darba organizācijā, domāšanā, argumentācijā, diskusijās u.c. Pasniedzēji augsti vērtē katra studenta iniciatīvu un studentus uzlūko kā līdztiesīgus partnerus studiju procesā, kurā mācās abas puses. Diploms ir tikai posms mūžizglības un personiskās pilnveidošanās procesā.

Studiju ilgums un saturs
Studijas ilgst divus gadus. Katru studiju gadu veido divi 16 nedēļu semestri. Pēdējā, ceturtajā semestrī, studenti veic maģistra darba pētījumu un raksta maģistra darbu. un pamatā lekcijas notiek trešdienu un ceturtdienu vakaros no 16:30- 21:30 visa semestra garumā. Sīkāka informācija par saturu un pārbaudījumiem atrodama šeit: http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2010-2011-rudens/kulturas-un-sociala-antropologija/
Programma attīstās. Daļa no akreditācijas procesam formālā valodā sagatavotā ziņojuma ar antropoloģijas studentu viedokli par studijām atrodama šeit: Programmas vērtējums.

Programmas pasniedzēji un studijas
Antropoloģijas nozare Latvijā unikāla ar to uz Latviju atveduši ārvalstīs izglītoti Latvijas antropologi. Tāpēc šajā programmā ir integrēta Kembridžas, Oksfordas, Bristoles universitātēs (Lielbritānija), Kalifornijas Universitātē Berklijā (ASV) gūtā pieredze un zināšanas. Programmā docē arī ārvalstu pasniedzēji.E
Studijas organizējam, balstoties labu ārvalstu universitāšu praksē, līdz ar to studenti visos studiju līmeņos daudz lasa, analizē, diskutē un pēta, aktīvi apgūstot antropoloģijas pasauli. Studentiem palīdz e-universitātes iespējas - studiju darbs tiek organizēts e-vidē, kas organizē un sistematizē darbu visa semestra garumā un ļauj studiju materiālam un pārbaudes darbiem piekļūt no jebkuras vietas.

Studiju valoda
Studijas pamatā notiek latviešu valodā, taču pamata literatūra un daži lekciju kursi apgūstami tikai angliski. Antropoloģija Latvijā ir jauna nozare, tāpēc literatūra patlaban tiek tulkota. Tomēr jāatceras, ka angļu valoda padarīs ikvienu studentu konkurētspējīgu plašākā ģeogrāfiskā teritorijā, tāpēc aicinām nebaidīties un valodas spējas attīstīt arī ar studiju programmas palīdzību.

Studiju finansējums
Patlaban maģistra līmeņa studiju programmā plānotas 10 vietas par valsts budžeta līdzekļiem. Potenciālajiem studentiem jāņem vērā, ka iestājpārbaudījumi garantē budžeta finansētu vietu tikai uz gadu, pēc tam šīs vietas no jauna tiek pārdalītas sekmīgākajiem studentiem. Par studiju maksu un tās noteikumiem lūdzam interesēties studentu servisā. 2010.2011. gadā tā noteikta 1200 latu apmērā gadā.

Iestājpārbaudījumi
Maģistra līmeņa studiju programmā papildus bakalaura programmas atzīmēm, vērtējot pretendentus, tiek ņemta vērā motivācijas vēstule - eseja, kurā aprakstāt programmas izvēles motivāciju, gaidas un intereses jomas. Pēc pirmā gada pieredzes, liela studentu programmā piesakās, lai apgūtu pēc kārtas otro maģistra grādu un bakalaura līmeņa atzīmes ne vienmēr atspoguļo pretendenta šodienas spējas. Kopējo vērtējumu veido arī pārrunas, kurās tiek vērtētas pretendenta interese un zināšanas par antroploģiju, kā arī testētas angļu valodas prasmes daļu no jautājumiem uzdodot un atbildi saņemot angliski. Sīkāk šeit: http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2010-2011-rudens/kulturas-un-sociala-antropologija/

Programmas akreditācija
Abu līmeņu kultūras un sociālās antropoloģijas studiju programmas ir akreditētas 2011. gada februārī līdz 2017. gada beigām, saņemot augstāko akreditācijas termiņu. Tas nozīmē, ka valsts atzīst programmas un to saturu par atbilstošām LR normatīvajiem aktiem un studentiem ir tiesības pieteikties studiju un studējošo kredītiem.

Ar ko maģistra līmeņa studiju programmas RSU un LU atšķiras?

  • LU programma ir uzsākta 2009. gada rudenī un ir akreditēta uz pilnu termiņu līdz 2017. gada nogalei; RSU programma darbojas jau vairāk kā trīs gadus un ir akreditēta uz pilnu termiņu.
  • LU bakalaura līmeņa programma pēc struktūras līdzinās RSU maģistra programmai. RSU studiju programma tiek veidota kā pamata izglītība tiem, kas jau ir studējuši citās nozarēs un vēlas gūt pamata izglītību antropoloģijā. LU maģistra līmeņa programma balstās uz bakalaura līmeņa programmu, kuras uzdevums ir sniegt šo pamata izglītību. LU maģistra programma padziļināti specializējas Baltijas reģiona ekonomikas (uzņēmējdarbības), politikas un kultūras procesu antropoloģijā, kā arī attīsta zināšanas antropoloģijas teorijās un metodēs.
  • LU programma integrē pētniecības tēmas starpdisciplināri, piedāvājot studentiem tēmas skatīt no dažādiem skata punktiem un programmā integrējot orientālistikas programmas, ekonomikas, Baltijas jūras reģiona programmas, kultūras studiju kursus. Studenti ar citu nozaru diplomiem apgūst izlīdzinošo kursu antropoloģijas virzienos un metodēs pirmā semestra sākumā.
  • Atšķiras arī studiju procesa organizācija un lekciju/semināru skaits, kas atbilst vienam kredītpunktam - LU klātienes nodarbību procents ir augstāks. Abās programmās tiek izmantota virtuālā apmācības vide.
  • LU programmas pieeja no RSU prtogrammas pieejas atšķiras konceptuāli - studenti vienlaicīgi tiek apmācīta lauka darba tehnikā un metodēs, šādi ievadot antropoloģijā vienlaicīgi gan caur individuālu pētniecības pieredzi, gan zināšanām. Tas ir arī veids, kā studenti caur konkrētu tēmu izpēti gan teorētiski, gan praktiski, izvērtē savas intereses, attīstas un specializējas tālākai individuālai karjerai. RSU gatavo studentus pētniecībai studiju beigu posmā.
  • Pasniedzēji abu universitāšu programmās sadarbojas gan studentu apmācībā, gan pētniecībā. Abu programmu veidošanā ir piedalījusies LAB. Lai arī ar atšķirīgu fokusu, abas programmas piedāvā apgūt antropoloģiju profesionāli izglītotu antropologu vadībā.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License