Antropoloģijas studijas Rīgas Stradiņa Universitātē

Uzņemšana 2018. / 2019. akadēmiskajam gadam

Dokumentu pieņemšana notiks elektroniski no 2018. gada 1. decembra līdz 2019. gada 10. janvārim RSU elektroniskās pieteikšanās lapā.

Jāiesniedz dokumenti un eseja, bet vēlāk jāierodas uz interviju (sīkāk skat. zemāk!) vai arī kā brīvklausītājam jāreģistrējas Atvērtajā universitātē (sīkāk skat. zemāk).
Vairāk informācijas RSU Sociālās antropoloģjas studiju programmas mājaslapā
Mācību sākums 2019. gada februārī.

Īsumā par programmu

Rīgas Stradiņa Universitātes sociālās antropoloģijas maģistrantūra ir pirmā Latvijā akreditētā antropoloģijas programma. Tā piedāvā studentiem iegūt starptautiskam līmenim atbilstošu izglītību sociālajā antropoloģijā, apgūstot padziļinātas zināšanas antropoloģijas teorijās, metodēs un dažādu reģionu kultūru un sabiedrību pētījumos. Programma darbojas jau kopš 2007. gada. 2009. gadā tā tika akreditēta (līdz tam darbojās uz licences pamata). Akreditācijas ziņojums novērtēja sociālās antropoloģijas programmu ļoti augsti. 2013. gadā tā atkal, šoreiz jau kopā ar visu socioloģijas virzienu tika akreditēta uz 6 gadiem.

Programmas īstenošanā piedalās pasniedzēji, kas izglītību ieguvuši labākajās Rietumu augstskolās: Londonas Ekonomikas un sociālo zinātņu skolā (LSE), Sorbonnā, Kembridžā, Oksfordā, Mančestrā, Ņujorkas Pilsētas Universitātē (CUNY), Aberdīnas universitātē, Brambergas universitātē, Bergenas universitātē, Bristoles universitātē u.c. (sīkāk skat. zemāk).

Nepieciešamā kvalifikācija

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, arī šogad tiks pieņemti iesniegumi no visiem, kam ir bakalaura vai tam pielīdzinātā izglītība (piemēram, ārsta diploms).

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi sastāv no divām daļām - ARGUMENTĒTAS ESEJAS un INTERVIJAS.

  • Argumentētu eseju rakstot, reflektantam tiek piedāvāts izvēlēties vienu no divām iespējām:

Variants A. Eseja par iespējamo maģistra darba tematu, izvirzot jautājumu, ko, pēc reflektantu domām, būtu svarīgi aplūkot antropoloģiskā rakursā.

Variants B. Eseja, kam pamatā būtu kāda antropoloģiska problēma, ko reflektants saskatījis izdevumā: Ēriksens, Tomass Hillans. 2010. Saknes un pēdas. Rīga: Zvaigzne ABC apgāds.

Norādījumus par to, kas ir argumentētā eseja, varat atrast šeit. Vēlamais esejas apjoms - 1100-1300 vārdu (3-4 lapaspuses Times New Roman ar intervālu 1,5).

Būtiski ir apzināties, ka uzņemšanas komisija pēc šīs esejas spriedīs par reflektanta spējām, domāšanas veidu un piemērotību šai studiju programmai. Uzņemšanas komisija ņem vērā, ka daudziem reflektantiem nav priekšzināšanu antropoloģijā. Komisija vērtēs ne tikai paustās zināšanas vai interešu loku, bet galvenokārt argumentācijas spējas un māku izpaust savu domu rakstiski. Mācību laikā studenti apgūst daudz jaunu zināšanu, tāpēc šī eseja nav uzskatāma par galējo apņemšanos izstrādāt maģistra darbu tieši par šo tematu - tas vēlāk var tikt mainīts.

  • Intervija. Tās laikā reflektants tiks iztaujāts par motivāciju, iepriekšējo pieredzi un gatavību mācību darbam.

Brīvklausītāja statuss

Arī neiestājoties maģistrantūrā, ir iespējams noklausīties vienu vai pat visus priekšmetus. Tādā gadījumā students tiek reģistrēts kā brīvklausītājs Atvērtajā universitātē. Brīvklausītājiem cena, rēķinot pēc kredītpunktiem, ir nedaudz augstāka nekā regulārajiem studentiem. Brīvklausītājs, kurš noklausījies tikai vienu priekšmetu un nokārtojis tajā visus nepieciešamos pārbaudījumus, var saņemt attiecīgu izziņu. Brīvklausītājs, kurš ir nokārtojis programmai atbilstošu daudzumu nepieciešamo kursu un ir aizstāvējis disertāciju, var pretendēt uz maģistra grādu.

Mācību procesa sākums

Neatkarīgi no tā vai iestājpārrunas Jums ir augustā vai janvārī, mācības sāksies februāra sākumā (ar pavasara semestra sākumu). Mācoties no iepriekšējā gada uzņemšanas procesa, tika ņemts vērā, ka daļa studentu, iestājoties maģistrantūrā, strādā pilna laika darbu. Tomēr studijas šajā maģistrantūras kursā prasa ārkārtīgi nopietnu pievēršanos mācībām. Tāpēc reflektantiem tiek dots papildu laiks, lai pārorganizētu savas darba attiecības, pielāgojot tās intensīvam mācību darbam. Savlaicīgi uzzinot par uzņemšanu studentu lokā, students var arī laicīgi plānot dažādas lietas, piemēram, tālus ceļojumus vai komandējumus, ņemot vērā, ka pat vienas nedēļas neattaisnots kavējums var nopietni apdraudēt studenta iespējas turpināt mācības.

Studiju organizācija

Studijas galvenokārt tiek organizētas trešdienu un piektdienu pēcpusdienās. Vidēji katru nedēļu jārēķinās ar obligātajām 5 klātienes nodarbībām (10 akadēmiskās stundas). Vēl aptuveni 3-4 reizes vairāk laika studentiem jāveltī patstāvīgajam darbam - galvenokārt lasot un rakstot.
Kaut arī galvenokārt klātienes nodarbības notiek trešdienās un piektdienās, ir jārēķinās ar iespēju, ka vieslektoru pasniegtie kursi (vismaz viens semestrī) var tikt organizēti katru darba dienu vai katru otro darba dienu divu nedēļu garumā. Tā, piemērma, viespasniedzēju mācītie reģionālo etnogrāfiju kursi notiek divu nedēļu laikā pirmdienās, trešdienās, piektdienās pa divām nodarbībām katru dienu.

Svešvalodu prasme

Studentiem ir obligāti jābūt pietiekoši labām zināšanām angļu valodā, lai varētu klausīties, debatēt un rakstīt. Lielākā daļa literatūras, kas būs jāapgūst studentiem, ir angļu valodā. Bez tam programmas īstenošanā ir iesaistīti vairāki vieslektori, kuru latviešu valodas zināšanas ir ierobežotas.

Neoficiālā un oficiālā informācija

Ņemiet vērā, ka šajā lappusē publicētā informācija ir neoficiāla un to nekontrolē RSU uzņemšanas komisija. Tāpēc informācijas apstiprināšanai vai papildu informācijas iegūšanai noteikti sazinieties ar RSU uzņemšanas komisiju. Oficiālā informācija par RSU maģistrantūru atrodama šeit.

Studiju saturs

Maģistrantūras studijas RSU ir organizētas apzinoties, ka lielākajai daļai studentu nebūs nopietnu priekšzināšanu sociālajā antropoloģijā. Programma studentiem piedāvā iespēju iegūt plašas zināšanas par sociālās antropoloģijas teorijām, disciplīnas un pētījumu vēsturi un izmantojamajām metodēm. Katru semestri studentiem tiek piedāvāts izvēlēties arī vienu reģionālo studiju (etnogrāfijas) kursu, kuru māca pasniedzēji ar lauka darba pieredzi attiecīgajā reģionā. Studentiem arī tiek piedāvāti nelieli izvēles kursi, kas ļauj ieskatīties šauri specializētos, bet interesantos jautājumos (piem., priekšmeti kā Klusums un klusēšana, Huajaņ budisms un antropoloģiskās implikācijas vai Kā sapast ārprātību utt). Lekcijas un semināri notiek trīs semestrus. Ceturtais semestris veltīts maģistra disertācijas rakstīšanai

Ārpus auditorijām - īpašais RSU antropoloģijas gars

RSU antropolģijas maģistrantūra ir īpaša ar plašo ārpuslekciju aktivitāšu klāstu, kuras tikai daļēji organizē pasniedzēji, jo arī paši studenti aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā. Studenti tiek iesaistīti pētījumos. 2017. un 2018. gada vasarā studenti kopār ar pasniedzējiem piedalījās vasaras etnogrāfiskajās ekspedīcijās Latvijas laukos. 2013./2014. gadā studenti kopā ar absolventiem veica divus plašus pētījumus:
Tālruņa sociālā dzīve kā arī kopā ar Rīgas Arhitekta biroju starpaugstskolu pētījumu par dzīvi Purciemā. RSU studenti reguālri uzstājas studentu antropologu priekšlasījumos "Bērza sula", paši tos arī organizējot. Kopš 2012. gada vasaras RSU programmas absolventi organizē Starptautisko Baltijas antropoloģijas vasaras skolu. Katru gadu studenti tiek aicināti nu jau leģendārajā vasaras sākuma atpūtā Dr Sedlenieka lauku mājās Vecpiebalgā. Neformālās diskusijas šajā programmā ir tik pat nozīmīgas kā tas, kas noris auditorijās, tāpēc bieži vien vēlās vakara stundās Rīgas kafejnīcās var novērot RSU studentus kopā ar pasniedzējiem risinām kādu antropoloģisku sarunu.
Sīkākai informācijai ieteicams sazināties ar programmas vadītāju Klāvu Sedlenieku (epasts: klavs.sedlenieks at rsu.lv), zvanot uz RSU Komunikācijas studiju katedru pa tel. 67409183 vai uz RSU studiju informācijas centru pa tel. 67409105, vai caur skype rsu.infocentrs

Daži papildu jautājumi

Vai programma ir akreditēta?
2013. gadā programma akreditēta uz 6 gadiem. Studentiem tas galvenokārt nozīmē trīs lietas. Pirmkārt, studenti akreditētā programmā var saņemt valsts garantēto kredītu studiju maksas nosegšanai (licencētām programmām tas nav iespējams). Otrkārt, akreditācija liecina par to, ka neatkarīga, starptautiska komisija ir pārbaudījusi programmas darbību un novērtējusi to atzinīgi. Treškārt, akreditācija nozīmē to, ka programma ir atzīta valsts līmenī (licencētas programmas diplomu garantē tikai pati universitāte).

Kāpēc studijas šajā programmā sākas februārī nevis septembrī?
Šāda mācību organizācija izvēlēta tādēļ, ka maģistra darba izstrādei nepieciešams arī veikt lauka pētījumu, kuram nepieciešams ilgāks laiks. Sākot mācības pavasara semestrī, starp trešo un ceturto semestri ir garais vasaras brīvlaiks, kurā studenti var veikt savu lauka darbu.

Kādi pasniedzēji ir iesaistīti programmas īstenošanā?
Katedrā strādā: Dr Klāvs Sedlenieks, Dr Agita Lūse, prof. Sergejs Kruks. Kā vieslektori pasniedz arī: prof. Mārtiņš Boiko, Sebastiens Borē (Boret), prof. Karlo Kubero (Cubero), Roberts Ķīlis, Trīnu Metss, Maja Veselič, Karīna Vasiļevska-Dāsa, Džoja Hendrija (Hendry) un citi. Minētie pasniedzēji antropoloģijas izglītību ieguvuši prestižās ārzemju augstskolās: Londonas Ekonomikas un sociālo zinātņu skolā (LSE), Sorbonnā, Kembridžā, Oksfordā, Mančestrā, Ņujorkas Pilsētas Universitātē (CUNY), Aberdīnas universitātē, Brambergas universitātē, Bristoles universitātē u.c. Šī bagātīgā pieredze tiek pilnā mērā likta lietā, lai veidotu starptautiskam sociālās antropoloģijas līmenim atbilstošu programmu.

Esmu dzirdējis, ka Stradiņu antropoloģijas programmā studentiem ļoti smagi jāmācās. Kāpēc tā?
Viens no šīs programmas svarīgākajiem uzdevumiem ir uzturēt augstus akadēmiskos standartus. Studentiem, kas mācās šajā programmā tik tiešām ir nopietni jāstudē un bieži vien citas lietas (ieskaitot algoto darbu) ir jāatstāj otrā plānā. Tomēr programmā iesaistītie pasniedzēji uzskata, ka viņu pienākums ir sniegt tādu pat izglītību, kādu viņi paši ir saņēmuši dažādos antropoloģijas ekselences centros. Arī studenti novērtē šos augstos principus. Dažu studentu atsauksmes varat lasīt šeit

Cik liela ir studiju maksa?
Studiju maksa šajā mācību gadā būs 1940 EUR gadā. Iemaksas iespējams veikt pakāpeniski. Tas gan nenozīmē, ka Jums līdz ar iestāšanos jāsāk maksāt, jo iespējams saņemt valsts garantēto studiju kredītu. Šādā gadījumā mācību laikā naudu par mācībām sedz banka. Studentam pašam nav jāmaksā par mācībām. Kredīta atmaksa sākas tikai pēc tam, kad mācības jau beigušās. Jāņem vērā, ka valsts garantētā studiju kredīta atmaksas nosacījumi ir ļoti izdevīgi. T.s. budžeta vietu šajā studiju programmā nav, bet ir viena bezmaksas vieta (skat. zemāk)

No 2012.gada Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā labākajiem studentiem katrā studju programmā pretendēt uz BEZMAKSAS studiju vietu.

Vai ir iespējams saņemt studiju maksas atlaides?
Jā, studenti, kuru iepriekšējā mācību vieta ir RSU, saņem mācību atlaides.

Kāpēc nav budžeta vietu?
Tas, ka šī programma nesaņem valsts budžeta finansējumu, atspoguļo Latvijā vēl joprojām pastāvošo neracionālo un kvalitāti nestimulējošo valsts budžeta izmantošanu. Šī ir pirmā valsts akreditētā sociālās antropoloģijas programma, akreditācijas komisija sniedza ļoti augstu novērtējumu šai programmai. Tāpēc programmai ir jāsaņem valsts budžeta finansējums un cīņa par to turpinās. Tomēr ir arī pozītīvā puse: programma ir pilnībā neatkarīga, to neietekmē nedz tagad, nedz arī turpmāk valsts budžeta vai finansējuma svārstības.

Ko esošie studenti saka par šo programmu? (klikšķini te)

RSU studentu vēstules no lauka - ieskats maģistra darba pētījumu gaitā

Ko studenti un absolventi saka par studijām RSU?

Kāpēc studēt antropoloģiju RSU? - pasniedzēju un studentu veidots video

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License