Savage-Rumbaugh on the amazing bonobos

Oriģinālais apraksts no www.ted.com:
Savage-Rumbaugh's work with bonobo apes, which can understand spoken language and learn tasks by watching, forces the audience to rethink how much of what a species can do is determined by biology — and how much by cultural exposure.

Tuklojums
Sevedž-Rambova strādā ar bonobo cilvēkpērtiķiem, kas saprot runāto valodu un apgūst dažādus uzdevumus skatoties, liek skatītājiem pārdomāt, cik daudz no tā, ko kāda suga spēj izdarīt, ir bioloģiski noteikts un - cik daudz nosaka saskarsme ar kultūru

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License