Angļu terminu atveide latviešu valodā

Informācija par antropoloģijas maģistrantūru atrodama klikšķinot šeit

Lai piedalītos šīs sadaļas rediģēšanā, jums jāreģistrējas. Ejiet uz How to join this site? sadaļu kreisajā pusē vai klikšķiniet uz linku šajā tekstā Pēc tam atgriezieties šajā lappusē un nospiediet pogu 'edit' apakšpusē. Parādīsies rediģēšanas lodziņš, kurā varat mainīt tekstu pēc saviem ieskatiem. Pēc tam jānospiež vai nu Save vai arī Preview (rekomendēju), lai redzētu, kā izskatīsies. Diskusija ir redzama, nospiežot podziņu 'discuss' lapas apakšpusē.


a

actor (a person who acts) - aktors, darbībpersona

b

band - kopa
berdache - berdašs
bride-price - līgavas maksa
bride-wealth - līgavas izpirkuma maksa
brother-in-law - sievasbrālis/vīrabrālis (dieveris)

c

chief - virsaitis
chiefdom - virsaitne
clan - klans
community - kopiena
conjectural history - varbūtēja vēsture
consanguinity - asinsradniecība
contract societies - kontraktu/līgumu sabiedrības (Henry Maines)
cousin - māsīca/brālēns, kuzēns
cross-cousin - krustmāsīca/krustbrālēns; šķērs-saiknes māsica/ šķērs-saiknes brālēns ?
cattle nomads - nomadi lopkopji

d

descent - pēctecība/izcelsme
ambilineal d. - ambilineāla pēctecība/izcelsme
matrilineal d. - matrilineālā pēctecība/izcelsme
patrilineal d. - patrilineālā pēctecība/izcelsme
bilateral d. - bilaterālā pēctecība/izcelsme

development anthropology - starptautiskās attīstības antropoloģija
diffusionism - difuzionisms
dowry - pūrs

f

family - ģimene
compound f. (husband wives and children). - saliktā ģimene
extended f. - paplašinātā ģimene
nuclear f. (husband wife and children). - nukleārā ģimene

fellation - fellācija
filiation - filiācija

h

historical particularism - vēsturiskais partikulārisms
horticulturalists - dārzkopji
hunters and gatherers - mednieki un (augu) vācēji

i

incest - incests, asinsgrēks (skat arī incest taboo)
interaction - interakcija, starpsaskarsme, mijiedarbība

k

kinship - radniecība
kula (exchange, ring) - Kula (apmaiņa, aplis)
kula trade - kulas tirdzniecība, darījumi, apmaiņa?

l

levirate - levirāts, dieverība
lineage-līnija
local - lokāls
longhouse - garenmāja

m

magic - maģija, burvestība
magician - burvis
manioc - manioks
matrilateral - matrilaterāls
matrilocal - matrilokāls
moiety - parta [K.Strauberga ieviests termins] / mojetāte

n

nuclear family - skat. family

p

participating/participant observation - novērošana ar iesaistīšanos/ līdzdalīgais novērojums
patrilateral - patrilaterāls
patrilocal - patrilokāls
polyandry - poliandrija, daudzvīrība
polygamy - poligāmija
polygyny - poliginija, daudzsievība
potlatch - potlačs
phratry - frātrija

r

reciprocity - reciprocitāte
rite of initiation- iesvētību rituāls, iniciācijas rituāls
rites of passage - pārejas rituāli

s

savage - mežonis
savagery - mežonība (sabiedrības attīstības pakāpe saskaņā ar evolucionistu teorijām)
small scale societies - maza mēroga sabiedrības
sib - savieši
sibling - savēni (brāļi un māsas)
slash-and-burn (agriculture) - līdumu zemkopība
social conventions - sociālas paražas
sorcerer - pestelis/pestele (tāds, kas ir iemācījies ļauno maģiju)
sorcery - pesteļošana
sororate - sororāts
sororal polygyny - sororālā poligīnija
status societies - statusu sabiedrības (Henry Maines)
stateless societies - bezvalstu sabiedrības
subsistence (economy, activity etc) - iztikas (ekonomika, aktivitātes utt)

t

taboo - tabū
incest t. - incesta tabū
post partum t. - pēcdzemdību tabū

tribe - cilts

u

unilateral descent: vienas līnijas izcelsme ?
: uterine - uterīns
u. siblings - uterīnie savēni (skat. diskusiju)

uxorilocal - uksorilokāls

w

witch - ragana, raganis (tāds, kam ļaunās maģiskās spējas ir iedzimtas)
witchcraft - raganošana

y

yams - jamss

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License